Visie

Het pedagogisch project - Onze visie

Het pedagogisch project is wat men op het vlak van onderwijs en opvoeding op school wenst te bereiken en hoe de school haar werking hierop zal afstemmen.

Elementen van een pedagogisch project:

Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling.
Gegevens m.b.t. de levensbeschouwelijke uitgangspunten.  Hier gaat het om een mens- en maatschappijvisie.
Visie op ontwikkeling en opvoeding
Doelen van de school : schoolconcept.

Pedagogisch project van Gemeentelijk Onderwijs Meise.

Algemene doelen :

De gemeentelijke basisscholen zijn opgericht door de voormalige  gemeentebesturen van Meise en Wolvertem, en behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De gemeentelijke basisscholen van Meise zijn voorzieningen van de lokale gemeenschap die open staan voor alle kinderen van onze gemeente.
 
Dit houdt in dat het pedagogisch project een democratische en pluralistische grondslag heeft : onze scholen eerbiedigen de filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van alle ouders en leerlingen.
 
De scholen huldigen de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.
 
Het volledig pedagogisch project ligt ter inzage in de school en kan te allen tijde opgevraagd worden.
 

Visie van onze school

De Fusieschool staat open voor alle kinderen en wil optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en nationaliteit. Daar elk kind anders is, houden we rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling.

Dit houdt in dat het pedagogisch een democratische en pluralistische grondslag heeft : onze school eerbiedigt de filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van alle ouders en kinderen. De Fusieschool huldigt de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.De Fusieschool bereidt de kinderen voor op intercultureel samenleven. Alle vooroordelen en iedere vorm van indoctrinatie worden afgewezen.

De Fusieschool bereidt de kinderen voor op een kritisch-creatieve deelname aan het maatschappelijk leven. De kinderen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich positief, kritisch en creatief op te stellen, in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

De Fusieschool brengt de kinderen de gedachte bij van Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

De Fusieschool erkent en eerbiedigt de rechten en de vrijheden van de mens en van het kind. Het onderwijs is gericht op medemenselijke solidariteit teneinde de individuen en groepen maximale ontwikkelingskansen te geven.

De Fusieschool streeft naar een doorlopende, totale vorming van 2,5  tot 12 jaar. Dit gebeurt in een school zonder drempels, d.w.z. in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opeenvolgende klassen, noch tussen de kleuter- en lagere school.

Om eenzelfde doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en schoolbestuur noodzakelijk. 

Ouders dragen, samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en voor de opvoeding van het kind. Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor zowel het leerkrachtenteam, de ouders en allen die bij de school betrokken zijn.

Het schoolteam.

 

Openingsuren & contact

GBS Fusieschool
adres
Hoogstraat 401861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 60 (secretariaat)
Tel.
02 892 23 61 (directie)
Tel.
02 892 23 62 (facturatie)
e-mail
directie@fusieschool.be

Openingsuren

Vandaag: 8.30 - 11.40 uur en 13.05 - 15.50 uur

Vanaf het derde leerjaar volgen de leerlingen Franse les van 11.40u tot 12.05u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.