Visie

Het pedagogisch project - Onze visie

Het pedagogisch project is wat men op het vlak van onderwijs en opvoeding op school wenst te bereiken en hoe de school haar werking hierop zal afstemmen.

Elementen van een pedagogisch project:

Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling.
Gegevens m.b.t. de levensbeschouwelijke uitgangspunten.  Hier gaat het om een mens- en maatschappijvisie.
Visie op ontwikkeling en opvoeding
Doelen van de school : schoolconcept.

Pedagogisch project van Gemeentelijk Onderwijs Meise.

Algemene doelen :

De gemeentelijke basisscholen zijn opgericht door de voormalige  gemeentebesturen van Meise en Wolvertem, en behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De gemeentelijke basisscholen van Meise zijn voorzieningen van de lokale gemeenschap die open staan voor alle kinderen van onze gemeente.
 
Dit houdt in dat het pedagogisch project een democratische en pluralistische grondslag heeft : onze scholen eerbiedigen de filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van alle ouders en leerlingen.
 
De scholen huldigen de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.
 
Het volledig pedagogisch project ligt ter inzage in de school en kan te allen tijde opgevraagd worden.
 

Visie van onze school

De Fusieschool staat open voor alle kinderen.

Ongeacht de diversiteit, de achtergrond, de capaciteiten, de ontwikkeling en interesses van de kinderen bieden wij ze maximale kansen om zich te ontplooien.

We streven naar een verticale en horizontale samenhang tussen de verschillende leergebieden. Dit gebeurt in een school zonder drempels, d.w.z. in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opeenvolgende klassen, noch tussen de kleuter- en lagere school.

 

 

Hoe doen we dit ?

 

Stevige basis.

 Wij willen voor alle leerlingen een stevig fundament leggen voor hun verdere ontwikkeling. We hechten veel belang aan het meegeven van waarden en normen, waaronder beleefdheid en respect voor andere prioritair zijn.

 Ieder zijn eigen weg beklimmen.

 Als school willen we inzetten op de talenten van de kinderen. Aansluitend bij de pijler ‘talenten van kinderen’ uit het HGW-kader, vinden we het belangrijk dat een kind zijn unieke weg kan volgen. Ieder zijn eigen weg, wil dan ook zeggen leren binnen de naaste zone van ontwikkeling, binnen een kinds eigen leefwereld.

 Welbevinden en betrokkenheid.

 Welbevinden en betrokkenheid is een basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. Daarom wensen we een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid ruime aandacht krijgt.

 Doelgericht werken, actief leren.

 We streven ernaar om doelgericht en handelingsgericht te werken, vertrekkende vanuit de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Bij elke stap of elke zorgmoment wordt bekeken welke richting we uitgaan, wat er al aanwezig is en wat we er nog voor nodig hebben. Zo nemen we testen of observaties steeds met een welbepaald doel voor ogen af.Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren.

 We doen het samen.

 De leerkrachten en het zorgverbredingsteam werken nauw samen en bieden onze leerlingen optimale groei- en leerkansen. Zij houden met andere woorden de ladder vast en laten soms ook stilletjes los. Ook de samenwerking met het CLB en het ONW bieden bij deze ondersteuning zeker een meerwaarde. Een transparante communicatie met externen en met ouders tijdens verschillende oudermomenten, houden we alle partijen goed op de hoogte over de ontwikkeling van de leerlingen.Met de leerlingenraad verzekeren we de participatie van de kinderen in de school, zodat we samen de school kunnen vormgeven.

Het schoolteam.

 

Openingsuren & contact

GBS Fusieschool
adres
Hoogstraat 401861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 60 (secretariaat)
Tel.
02 892 23 62 (facturatie)
e-mail
directie@fusieschool.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12.05 uur en 13.30 - 15.25 uur

OPGELET : SCHOOLSTRAAT

- 's morgens weekdagen:  tussen 8u15-8u45 en van 8u45-9u10

- maandag, dinsdag, donderdag : tussen 15 u - 16u05

- woensdag : 11u30-12u50

- vrijdag : tussen 14u30-15u45

Deel deze pagina